Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes van Classic Stone, gevestigd te Rotterdam.

2. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk door Classic Stone van de hand gewezen.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien Classic Stone deze afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.

3. De overeenkomst tussen Classic Stone en opdrachtgever/koper komt tot stand door integrale aanvaarding van de opdracht door Classic Stone. Aanvaarding vindt
plaats door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door Classic Stone waarvan onderhavige voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. Het voorgaande geldt ook indien Classic Stone een schriftelijke aanbieding heeft gedaan aan de potentiele opdrachtgever/koper.

4. Onze wederpartij is veelvuldig als koper aangeduid, ook in situaties waarin niet alleen van koop en verkoop sprake is. Vermelding van een koopsom kan ook betekenen dat gedoeld
wordt op het overeengekomen en door onze wederpartij aan ons te betalen bedrag.

5. Het Wens Koopverdrag is op de overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen

1. Alle door Classic Stone gedane offertes en/of uitingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

2. Bij een afwijkende aanvaarding van een offerte houdt Classic Stone zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen welke in de plaats treedt van de vorige offerte.

3. Classic Stone behoudt zich alle rechten voor op de gegevens, voorkomende in onze aanbiedingen en de daarbij gevoegde monsters, tekeningen en gebruiksvoorschriften.

Artikel 3 – Maten, gewichten, hoeveelheden, garantie en beschadigingen

1. Geringe afwijkingen van opgegeven maten en gewichten en/of kleuren of andere afwijkingen waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische
uitvoering der zaken, geven de opdrachtgever/koper geen recht op annulering dan wel ontbinding van de overeenkomst, geen recht de ontvangst of betaling van de artikelen te weigeren en

evenmin recht op enige actie zijnerzijds. Classic Stone benadrukt dat natuurstenen kleur- en structuurafwijkingen ten opzichte van het monstermateriaal kunnen vertonen. Graniet,
composiet en hardsteen zijn een natuurproduct, derhalve kan geen enkel deel er ooit hetzelfde uit zien. Krassen, doffe plekken, vlekken en dergelijke mankementen kunnen derhalve geen tekortkoming opleveren zijdens Classic Stone.

2. Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, aflevering bon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de
koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst aan Classic Stone meldt. Zodanig melding geeft de koper niet het recht ontvangst of betaling van de zaken te weigeren.

3. De koper dient binnen 24 uur na constatering van een beschadiging en/of manco schriftelijk Classic Stone een schade -opstelling te verstrekken. Schade meldingen na 24 uur
na levering komen voor risico van de koper.

Artikel 4 – Prijzen

1. In de koopprijs van alle zaken en in het algemeen in alle opgegeven prijzen is de omzetbelasting niet inbegrepen.

2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens onze aanbieding dan wel schriftelijk aanvaarding geldende lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstof- en materiaalprijzen, invoerrechten, vrachtkosten en valutakoersen.

3. Indien na de datum van aanbieding respectievelijk na het tot stand komen van de overeenkomst enige wijziging optreedt in de kosten waarop onze prijzen zijn gebaseerd, zullen wij
gerechtigd zijn de aanbiedingsprijzen respectievelijk de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen een

wijziging van een valutakoers ten opzichte van de Euro, waardoor onze kostprijs verandert.

Artikel 5 – Betaling

1. Tenzij met betrekking tot de betaling een andere afspraak is gemaakt, dienen facturen 14 veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn. Korting, inhouding, compensatie en beslag onder zichzelf zijn niet toegestaan.

2. Alle facturen dienen te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is opdrachtgever -nadat deze door Classic Stone is aangemaand waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond

opeisbaar worden. Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de alsdan geldende wettelijke rente per maand over het factuurbedrag aan Classic Stone verschuldigd. Dit alles onder voorbehoud van het recht van Classic Stone om eventueel aanvullende schadevergoeding(en) van opdrachtgever te vorderen. Voorts is de opdrachtgever bij verzuim verplicht om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, kosten voor juridische bijstand waaronder advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, welke door Classic Stone worden gemaakt om tot incasso van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te geraken aan Classic Stone te voldoen. Indien de opdrachtgever een consument is, zal deze alvorens er incassokosten in rekening worden gebracht volgens de wet incassokosten voor eerst middels een aanmaning in de gelegenheid worden gesteld om kosteloos binnen veertien dagen na de vervaldatum te betalen. Handelt de opdrachtgever in de uitoefening van een bedrijf of beroep en hij voldoet niet aan zijn betalingsverplichting, dan is Classic Stone bevoegd om terstond de buiten gerechtelijke incassokosten ter hoogte van minimaal 15% van het (restant) factuurbedrag aan Classic Stone verschuldigd in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

3. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door Classic Stone te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.

4. Classic Stone heeft te allen tijde het recht te verlangen dat door de koper (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. Niet-voldoening aan een
door Classic Stone daartoe strekkende schriftelijke verzoek geeft Classic Stone het recht de koopsom onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding. Classic Stone is gerechtigd in dat geval de uitvoering van andere lopende bestellingen op te
schorten totdat al hetgeen Classic Stone te vorderen heeft, is betaald.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Classic Stone geleverde zaken blijven het eigendom van Classic Stone totdat alle vorderingen op de wederpartij wegens geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden en ter zake van het tekortschieten in de nakoming van met ons gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. De wederpartij mag de zaken – zolang de eigendom niet op hem is overgegaan – niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

2. De wederpartij is bevoegd om de zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verwerken, waaronder begrepen verkoop en levering aan derden conform hun bestemming, tenzij Classic Stone aan de wederpartij meegedeeld heeft dat de wederpartij daartoe niet meer bevoegd is.

3. Indien en zodra de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen – alsmede ingeval van toepasselijkheid van artikel 11 (ontbinding) – is Classic Stone gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder machtiging terug te (doen) nemen.

4. Zolang de eigendom van door Classic Stone geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die de eigendom zijn van Classic Stone, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Classic Stone te bewaren en naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren.

Artikel 7 – Levering en overgang van risico

1. De aflevering door Classic Stone zal geschieden aan huis tot de deur dan wel hoofdingang, tenzij anders overeengekomen. Is de levering door Classic Stone niet
mogelijk op het afgesproken tijdstip door het ontbreken van de koper dan zijn wij genoodzaakt nogmaals bezorgkosten in rekening te brengen voor een nieuwe afspraak. De risico van de zaken komen voor rekening van de koper vanaf het moment van de levering.

2. Materialen dienen ter plaatse van bezorging gecontroleerd te worden. Er dient altijd iemand aanwezig te zijn om de materialen in ontvangst te nemen en de vrachtbrief voor goede ontvangst te ondertekenen. Gekochte materialen worden niet retour genomen.

Artikel 8 – Levertijd

1. Leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Artikel 6:82 BW is van toepassing.

2. Bij overmacht zijdens Classic Stone, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd en/of vervalt deze.

3. Indien vertraging is te wijten aan een handelen of nalaten van opdrachtgever en/of derden, bijvoorbeeld het onvoldoende verlenen van medewerking (daaronder mede begrepen het beantwoorden van vragen), kan de leveringstermijn door Classic Stone worden verlengd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Classic Stone is nimmer aansprakelijk voor de schade geleden door de koper. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsschade, alsmede voor schade ten gevolge van verwijdering en/of vervanging en/ of (opnieuw aanbrengen van materialen, winstderving, schade als gevolg van persoonlijk ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de koper, of welke andere schade dan ook.

2.De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid jegens derden (inclusief alle kosten, schaden interesten), welke voor ons mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen die derden jegens ons ter zake van hetgeen boven het in dit artikel bepaalde uitgaat (doen) instellen.

3.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of als gevolg van:

– onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
– het niet waterdicht zijn van zaken en materialen;
– gevolgschaden door werking van de ondergrond of gebreken daarin;

– verontreiniging in of aan door derden aangebracht materialen, ook als deze zijn aangebracht ter bescherming van geleverde materialen,;
– verstrekte adviezen betreffende verwerking, onderhoud en dergelijke, tenzij wij ter zake uitdrukkelijke schriftelijke garanties hebben verstrekt.

Artikel 10 – Overmacht

1. Classic Stone is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Classic Stone zich jegens opdrachtgever op overmacht beroept, zal Classic Stone de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn in kennis stellen.

2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming voor Classic Stone wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Classic Stone van haar verplichtingen ten gevolge van gebrek aan personeel, (langdurige) ziekte van haar personeel, stakingen, verkeersstremmingen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Classic Stone zelf of bij haar (derde)leverancier(s) en ongeschiktheid van en/of apparatuur waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Classic Stone is voorgeschreven.

3.Indien een overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd en opdrachtgever Classic Stone schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst middels een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat Classic Stone tot enige schadevergoeding is gehouden.

4.De koper is in alle gevallen gehouden de koopsom en de eventuele leveringskosten van het hem reeds geleverde aan ons te voldoen.

Artikel 11 – Ontbinding

1.Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voorvloeien voldoet, alsmede ingeval van faillissement, faillissementsaanvrage, surseance van betaling of onder curatele stelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij te onzer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst en eventueel nog lopende orders op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het toekomende inclusief rente en kosten te vorderen.

Artikel 12 – Annuleren

1.Annulering door koper is slechts mogelijk na schriftelijk akkoord van Classic Stone. Bij annulering door de koper wordt altijd minimaal 30% van de overeengekomen opdrachtprijs in rekening gebracht indien annulering plaats vindt voor dat de opdracht in uitvering is genomen en is opgeleverd. Bij annulering na uitvoering en oplevering opdracht is de koper 100% van de overeengekomen opdrachtprijs verschuldigd.

Artikel 13 – Bijzondere voorwaarden voor natuursteen

1.Aangezien natuursteen een natuurproduct is, kan in bepaalde gevallen verkleuring optreden. Klachten op grond van verkleuring van natuursteen zijn nimmer ontvankelijk.

2.Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd. Eventuele kleur- en/of structuurverschillen bij levering zijn derhalve toelaatbaar.

3.Klachten als gevolg van krassen op of afslijting respectievelijk mat worden van het oppervlak van natuursteen na verwerking worden niet
aanvaard.

4.Beoordeling van een natuursteen oppervlak mag nooit gebeuren bij tegenlicht en/of scherend licht.

5.Bij bepaalde natuursteensoorten kunnen stukjes uit het oppervlak springen. Dit verschijnsel is inherent aan de structuur van het materiaal en kan niet als
klacht worden aanvaard. Evenmin open groeflegers en/of natuurlijke scheurtjes.

6.Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerante in de dikte
naar boven en naar beneden van maximaal 50% (vijftig procent) toegestaan, tenzij in onze offerte/verkoopbevestiging anders is aangegeven.

7.Bij andere steensoorten dan zoals bedoeld in lid 6 is een tolerantie in de dikte van maximaal 10% (tien procent) toegestaan en in de lengte en
breedte van maximaal 5% (vijf procent).

8.Met betrekking tot de hoeveelheden van geleverde natuursteen wordt voor de inhoud van de steen gerekend naar het kleinst omschreven
parallellepipedum, waarbij natuursteen van minder dan 10 (tien) dm3 als natuursteen van 10 (tien) dm3 wordt gerekend.

9.Bij levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinst omschreven rechthoek, waarbij de
minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt. In afwijking hiervan wordt voor stenen met niet omschreven onregelmatige vormen, zowel als voor stenen van kleine afmetingen, die in verband geplaatst worden, zoals klinkers, strippen, vloerbanen e.d. in rekening gebracht het aantal vierkante meters dan met de bedoelde stenen belegd kan worden.

10.Vakkundig in het geleverde aangebrachte lijm- kram- of stopwerk of versteviging van de achterzijde door middel van polyester maten is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

11.Bestel uw materialen altijd in één keer. Leveringen uit twee partijen kunnen altijd een kleur- of nuanceverschil vertonen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement.

Industrieweg 101, 3044 AS Rotterdam

Scroll naar boven